رونمایی از دکل ICB بیلبورد گردان

تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ماه ۱۳۹۵

ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓ ﺰي ﻛﺎوش ﻛﺎم آﺳﻴﺎ در ﺳﺎل 1384 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﺳﻴﺲ و در حال حاضر در نمایشگاه تله‌کام شرکت دارد.

شرکت صنایع فلزی کاوش کام آسیا در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻛﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ، ﺳﺮﻋﺖ ، دﻗﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ یک دهه ازﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌اي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧ ﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺰرﮔﻲ ﭼﻮن MTN ،SIEMEANS ،NOKIA  ،ERICSSON ،HUAWE ،ALCATEL ،RIGTHEL ،MOBIN NET ، TALIYA زﻳﺮ ﻣ ﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري از ﺟﻤ ﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و دﻛل‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ شده اﺳﺖ.

دکل ICB  بیلبورد گردان

شرکت آسیا با توجه به عدم توافق شهرداری با نصب دکل‌های مخابراتی مرتفع در محدوده شهری طی سنوات اخیر به دلیل حفظ زیبایی بصری شهرها در جهت رفع موانع موجود اقدام به تولید محصولی نوین با مشخصات و قابلیت‌های ویژه کرده با نام دکل ICB  بیلبورد گردان است.

از مزایا دکل ICB  بیلبورد گردان می توان به خلاقیت و نوآوری مبتنی بر دانش و تجربه شرکت صنایع فلزی کاوش کام آسیا برای اولین با در جهان، استفاده از چندین اپراتور به طور همزمان، کاهش تعداد دکل‌ها، کمک به زیباسازی شهر و کاهش الودگی بصری و قابلیت نصب بیلبورد گردان با پوشش 360 درجه ای ( ابعاد 4*8 متر) اشاره کرد.

ایجاد بستری مناسب برای نسل بعد

ﺳﺮﻋﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨ ﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي است و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳ‌ﻬﺎي اﻳﻦ ﻋﺼﺮ بوده  ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗ ﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﻳﺮان ﻳﻚ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺟ ﻮه ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗ ﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺗ ﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﻞ چهارم و اﻳ ﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ‌ﻫﺎي ﺑﻌﺪي می‌شود. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮوژه‌ﻫﺎي اﻧ ﺎم ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻓﻌ ﻲ ﺗ ﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ‌ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎیلی ﻛﻪ ﻣ ﺮﻳﺎن ﭘﺮوژﻫﺎ از آن رﻧﺞ ﻣﻲ‌ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﻛﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دﻗﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄ ﻮب است .

ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓ ﺰي ﻛﺎوش ﻛﺎم آﺳﻴﺎ این افتخار را دارد تا اعلام نماید با وجود تیم فنی و مهندسی و کادر مجرب موفق به صادرات انواع دکل مخابراتی و ملزومات آن به قاره افریقا و کشورهای خاورمیانه از قبیل نیجریه , غنا , عراق و کویت شده  و نیاز مشتریان خارجی خود را نیز با کیفیتی بالا و جهانی برآورده می‌کند.

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓ ﺰي ﻛﺎوش ﻛﺎم ‌آسیا  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار SAP 2000 و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي AISC/ASD  ، TIALEIA -222 است .

 از انواع دکل می توان دﻛﻞ  POL ، دﻛﻞ   ICB، دﻛﻞ  Self-supporting  ، دکل  (Narrow Base)    NB ،دکل  Monopole و دکل  Guyed را نام برد.

همچنین لازم به ذکر است دکل ها دارای ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﮔﺮم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيAISC /ASD –EIA/TIA 222F  هستند.

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (تله‌کام ۲۰۱۶) از ۴ تا ۷ مهرماه در نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران برگزار می‌شود؛ شرکت پالار سامانه مجری برگزاری این رویداد است.

 

از دست ندهید:
 

 

قوانین جالب رانندگی در نقاط مختلف دنیا

 

همه زوج های بازیگر سینمای ایران +چیزهایی که نمی‎دانستید!

 

هواپیمای شخصی اسطوره فوتبال 

 

تمیزترین ایرلاین‌های جهان را بشناسید

 

10 تکنیک ساده برای خلاق بودن

 

با امکان جدید اینستاگرام، روایتگری کنید

 

برای ورود به بازار کار بخوانید

 

چگونه خودروی دست دوم را قیمت‌گذاری کنیم؟

 

ماجرای ازدواج شیلا خداداد با همسر دکترش + تصاویر

 

تصویری حيرت آور از لاغر شدن بازيگر مرد مشهورايراني

 

آیا شعر معروف ایرانی بر سردر سازمان ملل حک شده است؟

 

فستیوال‌های جالب اروپایی

 

7 جزیره که باید پیش از نابود شدنشان ببینید

 

خانم بازیگر معروف ایرانی با ظاهر عجیب و ترسناک! +عکس

 

احتمال کاندیداتوری بازیگر محبوب برای ریاست جمهوری

 

خانم ها بخوانند؛ روش کاهش وزن پس از بارداری

 

کلید واژه‌ها: شبکه‌های اجتماعی        گروه رسانه‌ای کاما       بازاریابی محتوا       تبلیغات اینترنتی       روابط‌عمومی تجاری  

 

 

اخباز
  بازرگانی
  انرژی
  ساختمان و عمران
  صنایع
  حمل و نقل
  صنایع غذایی و کشاورزی
  بانک و سرمایه
اخبار
  معدن و صنایع معدنی
  نیرو
  دارو و درمان
  ارتباطات و فناوری اطلاعات
  گردشگری
  سیاست
  گوناگون
ایران و عراق
  استان های مرزی
  بازارچه های مرزی
  قوانین گمرکی
  تاریخجه روابط
دسترسی‌ها
  نمایشگاه ها
  سفر به اروپا
  گزارش تصویری
  درباره ما
  ارتباط با ما
  تبلیغات
  آر اس اس
  نسخه موبایل
حامیان طلایی
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به شرکت آذرنگارشرق می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - پیگرد قانونی دارد.